II turnus PÓŁKOLONIA KONNA

Formularz zgłoszenia uczestnika

Nazwisko*:
Imię*:
Ulica, numer domu/mieszkania*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Data urodzenia*:
Numer PESEL*:
Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego*:
Telefon kontaktowy do rodzica / opiekuna*:
Adres e-mail*:
Rozmiar koszulki T-shirt *:
Który raz będziesz z nami?

* Informacja o przetwarzanych danych osobowych: Stowarzyszenie ESTEKA (partnera Fundacji EURATUS) z siedzibą: ul. 11 Listopada 8a, 39-400 Tarnobrzeg, jako administrator danych osobowych informuje, iż przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas realizowanych programów i projektów. Rodzaj gromadzonych danych osobowych: imię i nazwisko, wskazane adresy (zamieszkania, korespondencyjny), numer telefonu, adres e-mail, nr PESEL, data i miejsce urodzenia, nazwa i adres szkoły, wizerunek (fotografia, video, fonografia – w zależności od realizowanego programu lub projektu). Gromadzimy Państwa dane osobowe w celach: •udziału Państwa lub Państwa dzieci w projektach i programach realizowanych przez Stowarzyszenie ESTEKA oraz Fundacji EURATUS; •wysyłki drogą mailową lub pocztową materiałów informacyjnych Stowarzyszenia ESTEKA oraz Fundacji EURATUS dotyczących realizowanych programów i projektów; •wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, realizacji przelewów realizując tym samym obowiązki przewidziane prawem, •wykorzystania wizerunku i innych danych do materiałów prasowych, internetowych, drukowanych, filmowych związanych z realizacją programów i projektów;

* Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie jest możliwy udział dziecka w turnusie wypoczynkowym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w swoje dane i prawo ich poprawiania. Dane przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji turnusu wypoczynkowego, oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.